Algemene voorwaarden

Even voor de zekerheid; deze website is bedoeld als grapje! Natuurlijk hopen wij dat je iets leuks overhoudt aan het verkopen van de cadeaus, maar op geen enkele wijze willen wij je oproepen om echt wraak op jouw ex te nemen!

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Cadeaus van mijn ex.nl, is het mogelijk dat de informatie die wij publiceren onvolledig of onjuist is. Beweringen en mening op onze website, ziijn niet per definitie die van de redactie.
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie van Cadeaus van mijn ex.nl.

Cadeaus van mijn ex.nl is onderdeel van Blue Webmedia
Blue Webmedia Internetmarketing
Gouwe 50, 2911 GA Nieuwerkerk ad IJssel
info@bluewebmedia.nl
tel: 06-12775599
Rabobank 3109.62.129
KvK Rotterdam 28086247
BTW nummer 183179869B01

Algemene voorwaarden

Cadeaus van mijn ex.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen de cadeaus van zijn/ haar ex aan kan bieden voor de verkoop. Cadeaus van mijn ex.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Cadeaus van mijn ex.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Cadeaus van mijn ex.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Cadeaus van mijn ex.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Cadeaus van mijn ex.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Cadeaus van mijn ex.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop.

Het is u niet toegestaan de website van Cadeaus van mijn ex.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Cadeaus van mijn ex.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Cadeaus van mijn ex.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Cadeaus van mijn ex.nl.

Cadeaus van mijn ex.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Cadeaus van mijn ex.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Cadeaus van mijn ex.nl, onverminderd het recht van Cadeaus van mijn ex.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Cadeaus van mijn ex.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

* verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
* verwijdering van beoordeling(en),
* schorsing van het account,
* verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

* advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
* advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
* advertenties die dubbel zijn geplaatst,
* advertenties met een website vermelding,
* advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
* advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
* beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
* gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
* gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.